Tweede klasse

Stand

22-11 stand gespeeld punten doelsaldo
Futisala 2 1 12 36 87
KZVV i 2 13 31 31
KZVV F 3 13 21 10
KZVV B 4 11 17 20
KZVV J 5 13 14 -18
KHC 3 6 12 12 -36
Koffeman 1 7 12 5 -30
KHC 5 8 2 4 2
KHC 4 9 12 2 -66

Uitslagen

KHC 4 KZVV J 2 10
Futisala 2 KHC 3 14 1
KZVV F KZVV B 2 5
Koffeman 1 KZVV i 2 7
KHC 5 KHC 4
KZVV i KZVV J 8 3
KZVV F Koffeman 1 7 0
KHC 3 KZVV B
KZVV B KZVV J 5 5
Futisala 2 KHC 5 8 3
KHC 3 KZVV i 11 1
KHC 4 KZVV F 0 4
Koffeman 1 Futisala 2 4 11
KHC 4 KZVV i 0 5
KZVV J KHC 5 0 7
KZVV F KHC 3 3 3
KZVV J KZVV F 0 3
Koffeman 1 KZVV B 4 3
KHC 4 KHC 3 5 8
Futisala 2 KZVV i 13 3
KZVV B KZVV i 5 9
Koffeman 1 KZVV F 5 2
KHC 3 KZVV J 1 15
KHC 4 Futisala 2 3 16
KHC 3 Koffeman 1 -- 3 0
KHC 4 KZVV B 2 8
KZVV J - Futisala 2 0 3
KZVV i KZVV F 3 3
KHC 3 KZVV i 3 8
Futisala 2 KZVV B 10 3
KZVV J KZVV F 3 2
Koffeman 1 KHC 4 8 4
Koffeman 1 - KZVV J 0 3
Futisala 2 KZVV F 8 2
KHC 3 KZVV i 3 6
KHC 4 KZVV B 3 11
KZVV B KZVV F 5 5
KZVV i Koffeman 1 7 4
KZVV J KHC 4 4 4
KHC 3 Futisala 2 1 11
KZVV J KZVV i 1 12
KHC 4 Futisala 2 4 8
KZVV B KHC 3 3 3
Koffeman 1 KZVV F 4 5
Koffeman 1 Futisala 2 6 11
KZVV F KHC 4 6 2
KZVV J KZVV B 0 15
KZVV i KHC 3 7 4
Futisala 2 Koffeman 1 6 2
KHC 3 KZVV F 4 8
KZVV i KHC 4 9 2
KZVV B KZVV J 0 0