Tweede klasse

Stand

Eindstand stand gespeeld punten doelsaldo
Futisala 2 1 25 65 120
KZVV i 2 25 53 49
KZVV J 3 25 41 14
KHC 5 4 16 36 36
KZVV F 5 25 33 -3
KHC 3 6 25 30 -49
KZVV B 7 25 25 -7
KHC 4 8 25 16 -100
Koffeman 1 9 25 11 -60

Uitslagen

KHC 5 KZVV F 3 0
Koffeman 1 KZVV B 2 5
KHC 4 KHC 3 5 4
Futisala 2 KZVV i 3 0
KZVV B KZVV i 3 13
Koffeman 1 KHC 5 2 7
KHC 3 KZVV J 1 6
KHC 4 Futisala 2 2 1
KHC 3 Koffeman 1 8 5
KHC 5 KZVV B* 3 0
KZVV J Futisala 2 2 8
KZVV i KZVV F 5 6
KHC 3 KHC 5 3 10
Futisala 2 KZVV B 8 1
KZVV J KZVV F 5 4
Koffeman 1 KHC 4 6 0
Koffeman 1 KZVV J 4 12
Futisala 2 KZVV F 5 3
KHC 5 KZVV i 6 3
KHC 4 KZVV B 5 4
KZVV B KZVV F 3 0
KZVV i Koffeman 1 6 5
KZVV J KHC 4 11 4
KHC 3 Futisala 2 3 3
KZVV J KZVV i 15 2
KHC 4 KHC 5 5 9
KZVV B KHC 3 3 5
Koffeman 1 KZVV F 1 4
KHC 5 Futisala 2 2 0
KZVV F KHC 4 8 2
KZVV J KZVV B 10 7
KZVV i KHC 3 14 0
Futisala 2 Koffeman 1* 3 0
KHC 3 KZVV F 5 6
KZVV i KHC 4 8 2
KHC 5 KZVV J 8 10
KZVV F KZVV i 1 4
KZVV B KHC 5 5 7
Futisala 2 KZVV J 3 2
Koffeman 1 KHC 3 4 5
KZVV F KZVV J 2 3
KHC 5 KHC 3 5 2
KZVV B Futisala 2 7 8
KHC 4 Koffeman 1 3 6
Futisala 2 KHC 4 6 1
KHC 5 Koffeman 1 9 2
KZVV i KZVV B 4 3
KZVV J KHC 3 2 5
KHC 3 KHC 4 8 2
KZVV B Koffeman 1* 3 0
KZVV i Futisala 2 2 2
KZVV F* KHC 5 0 3
KZVV i KHC 5
KZVV F Futisala 2 1 9
KZVV J Koffeman 1 9 7
KZVV B KHC 4
KHC 4 KZVV J 2 10
Futisala 2 KHC 3 14 1
KZVV F KZVV B 2 5
Koffeman 1 KZVV i 2 7
KHC 5 KHC 4
KZVV i KZVV J 8 3
KZVV F Koffeman 1 7 0
KHC 3 KZVV B
KZVV B KZVV J 5 5
Futisala 2 KHC 5 8 3
KHC 3 KZVV i 11 1
KHC 4 KZVV F 0 4
Koffeman 1 Futisala 2 4 11
KHC 4 KZVV i 0 5
KZVV J KHC 5 0 7
KZVV F KHC 3 3 3
KZVV J KZVV F 0 3
Koffeman 1 KZVV B 4 3
KHC 4 KHC 3 5 8
Futisala 2 KZVV i 13 3
KZVV B KZVV i 5 9
Koffeman 1 KZVV F 5 2
KHC 3 KZVV J 1 15
KHC 4 Futisala 2 3 16
KHC 3 Koffeman 1 -- 3 0
KHC 4 KZVV B 2 8
KZVV J - Futisala 2 0 3
KZVV i KZVV F 3 3
KHC 3 KZVV i 3 8
Futisala 2 KZVV B 10 3
KZVV J KZVV F 3 2
Koffeman 1 KHC 4 8 4
Koffeman 1 - KZVV J 0 3
Futisala 2 KZVV F 8 2
KHC 3 KZVV i 3 6
KHC 4 KZVV B 3 11
KZVV B KZVV F 5 5
KZVV i Koffeman 1 7 4
KZVV J KHC 4 4 4
KHC 3 Futisala 2 1 11
KZVV J KZVV i 1 12
KHC 4 Futisala 2 4 8
KZVV B KHC 3 3 3
Koffeman 1 KZVV F 4 5
Koffeman 1 Futisala 2 6 11
KZVV F KHC 4 6 2
KZVV J KZVV B 0 15
KZVV i KHC 3 7 4
Futisala 2 Koffeman 1 6 2
KHC 3 KZVV F 4 8
KZVV i KHC 4 9 2
KZVV B KZVV J 0 0