Hoofdklasse

Stand

stand per : 12-10-2020
Hoofdklasse stand gespeeld punten doelsaldo
Futisala 6 1 7 21 40
KZVV D 2 7 15 11
KHC 1 3 7 13 11
Futisala 1 4 7 12 15
Futsal DOS 2 5 7 10 -14
Futsal DOS 7 6 7 9 5
Futisala 2 7 8 7 -41
KZVV L 8 7 1 -11
KHC 2 9 7 1 -16

Uitslagen

Futsal DOS 2 KZVV L 5 3
Futisala 2 KZVV D 2 7
KHC 1 Futsal DOS 7 4 2
Futisala 1 Futisala 6 2 6
Futsal DOS 2 KHC 2 * 3 0
Futsal DOS 7 Futisala 2 4 5
KZVV L KHC 1 2 4
KZVV D Futisala 6 1 4
Futisala 2 KHC 1 2 12
KZVV D Futisala 1 1 2
Futisala 6 KHC 2 7 1
Futsal DOS 7 Futsal DOS 2 4 5
KHC 2 Futisala 1 7 12
KZVV L* Futisala 6 0 3
Futsal DOS 2 Futisala 2 1 1
KHC 1 KZVV D 3 6
Futisala 2 KZVV L 3 7
Futsal DOS 7 KZVV D 1 3
KHC 1 KHC 2 6 6
Futisala 1 Futsal DOS 2 12 1
Futsal DOS 2 Futisala 6 0 5
KZVV L* Futsal DOS 7 0 3
KHC 1 Futisala 1 4 3
KHC 2** Futisala 2 0 3
KZVV L KZVV D 0 1
Futisala 2 Futisala 1 2 10
Futisala 6 KHC 1 2 1
Futsal DOS 7 KHC 2* 3 0
Futsal DOS 7 Futisala 1 8 3
Futisala 2 Futisala 6 0 18
KZVV D Futsal DOS 2 9 5
KHC 2 KZVV L 8 4