Hoofdklasse

Stand

stand per : 19-6-2018
Hoofdklasse stand gespeeld punten doelsaldo
Futisala 6 1 17 49 103
Futisala 1 2 17 41 63
Futsal DOS 2 3 17 39 34
KZVV E 4 17 21 3
KHC 3 5 17 21 -6
KZVV H 6 17 21 -33
KZVV L 7 17 20 1
KHC 2 8 17 15 -48
Futisala 7 9 17 13 -33
Futsal DOS 7 10 17 9 -84

Uitslagen

Futisala 1 Futisala 6 Futisala 7 Futsal DOS 2 Futsal DOS 7 KHC 2 KHC 3 KZVV H KZVV E KZVV L
Futisala 1 xxx 0-0 4-3 7-1 19-jun 18-2 5-4 8-2 2-2 7-6
Futisala 6 6-4 xxx 6-1 3-0 12-2 9-4 10-4 13-3 3-2 4-0
Futisala 7 1-10 0-8 xxx 4-8 7-0 19-jun 6-8 4-6 5-2 2-1
Futsal DOS 2 0-5 0-6 6-2 xxx 7-1 5-2 4-1 9-5 9-2 21-jun
Futsal DOS 7 3-15 3-18 3-10 0-3 * xxx 7-19 7-10 4-6 3-5 5-7
KHC 2 2-7 1-14 5-4 4-8 3-0 * xxx 6-14 5-8 10-6 4-6
KHC 3 6-3 5-13 10-4 4-7 6-7 10-6 xxx 7-9 3-2 4-5
KZVV H 2-4 21-jun 3-3 3-13 4-6 2-9 13-8 xxx 3-10 4-4
KZVV E 1-4 4-10 4-0 2-4 7-3 12-4 21-jun 5-5 xxx 4-4
KZVV L 2-3 2-3 9-4 4-5 1-2 6-2 5-2 4-5 0-5 xxx
  • KHC 1 (afgeschreven) - Futsal Dos 2 08 feb en 15 feb tegen KHC 2. Futsal DOS 7 neemt plek in van KHC 1.