Hoofdklasse

Stand

stand per : 21-4-2018
Hoofdklasse stand gespeeld punten doelsaldo
Futisala 6 1 11 33 69
Futisala 1 2 11 25 36
Futsal DOS 2 3 11 24 21
KHC 3 4 11 18 9
KZVV E 5 11 14 -1
KZVV H 6 11 14 -20
Futisala 7 7 11 10 -18
KZVV L 8 11 9 -5
KHC 2 9 11 9 -48
Futsal DOS 7 10 11 6 -43

Uitslagen

Futisala 1 Futisala 6 Futisala 7 Futsal DOS 2 Futsal DOS 7 KHC 2 KHC 3 KZVV H KZVV E KZVV L
Futisala 1 xxx 14-jun 4-3 3-mei 19-jun 18-2 5-4 29-mei 2-2 7-6
Futisala 6 6-4 xxx 5-jun 3-0 12-2 31-mei 10-4 13-3 1-mei 4-0
Futisala 7 24-mei 0-8 xxx 4-8 7-0 19-jun 29-mei 3-mei 5-2 2-1
Futsal DOS 2 0-5 0-6 6-2 xxx 15-mei 5-2 14-jun 5-jun 9-2 21-jun
Futsal DOS 7 3-15 24-mei 14-jun 0-3 * xxx 3-mei 7-10 4-6 3-5 31-mei
KHC 2 15-mei 1-14 5-4 24-mei 3-0 * xxx 6-14 5-8 5-jun 12-jun
KHC 3 6-3 17-mei 10-4 4-7 5-jun 10-6 xxx 22-mei 3-2 4-5
KZVV H 2-4 21-jun 3-3 3-13 4-6 2-9 13-8 xxx 14-jun 17-mei
KZVV E 1-4 4-10 17-mei 31-mei 7-3 12-4 21-jun 5-5 xxx 24-mei
KZVV L 5-jun 2-3 9-4 4-5 1-2 6-2 3-mei 4-5 0-5 xxx
  • KHC 1 (afgeschreven) - Futsal Dos 2 08 feb en 15 feb tegen KHC 2. Futsal DOS 7 neemt plek in van KHC 1.