Hoofdklasse

Stand

stand per : 18-1-2020
Hoofdklasse stand gespeeld punten doelsaldo
Futisala 6 K 1 16 46 99
KZVV D 2 15 35 61
KHC 1 3 16 34 25
Futisala 1 4 16 33 62
Futisala 2 5 16 17 -33
KHC 2 6 15 16 -30
Futsal DOS 2 7 16 15 -44
Futisala 7 D 8 16 13 -27
Koffeman 2 D 9 16 0 -113

Uitslagen

Futisala 2 Futisala 7 5 5
Koffeman 2 KZVV D 3 13
KHC 1 Futsal DOS 2 9 4
KHC 2 Futisala 6 2 15
Futisala 6 Koffeman 2 5 1
Futisala 7 Futisala 1 2 14
KZVV D KHC 1 11 5
Futsal DOS 2 Futisala 2 6 3
Futisala 7 KHC 1 4 6
KZVV D Futisala 2 13 1
KHC 2 Futisala 7 8 7
Futisala 6 KHC 1 3 1
Futisala 1 Futsal DOS 2 4 0
Koffeman 2 Futisala 1 1 12
Futsal DOS 2 Futisala 6 1 7
Futisala 1 KZVV D 2 5
Futisala 2 Futisala 6 0 8
Futisala 7 Koffeman 2 5 2
KHC 1 KHC 2 8 5
KHC 1 Koffeman 2 8 0
Futsal DOS 2 Futisala 7 1 9
Futisala 2 KHC 2 6 6
Futisala 6 Futisala 1 2 1
Futisala 1 KHC 2 4 5
Koffeman 2 Futsal DOS 2 3 6
Futisala 1 KHC 1 2 4
KHC 2 Futsal DOS 2 5 6
Koffeman 2 Futisala 2 3 11
Futisala 7 KZVV D 3 8
KHC 1 Futisala 2 5 3
KZVV D Futisala 6 3 3
KHC 2 Koffeman 2 13 6
Futisala 6 Futisala 7 4 3
Futisala 2 Futisala 1 2 6
Futsal DOS 2 KZVV D 4 10
Futisala 6 Futsal DOS 2 9 1
Futisala 1 Koffeman 2 11 3
KHC 2 KZVV D 2 11
KHC 1 Futisala 7 6 4
Futisala 1 Futisala 7 8 4
KZVV D Futisala 1 4 8
Koffeman 2 Futisala 7 4 8
Futisala 6 Futisala 2 13 0
KHC 2 KHC 1 4 5
KZVV D Koffeman 2 8 0
Futsal DOS 2 KHC 1 2 5
Futisala 7 Futisala 2 6 8
Futisala 6 KHC 2 13 0
Koffeman 2 KHC 1 3 10
KHC 2 Futisala 2 8 9
Futisala 7 Futsal DOS 2 2 10
Futisala 1 Futisala 6 1 5
KHC 1 KZVV D 4 4
Futisala 2 Futsal DOS 2 4 0
Koffeman 2 Futisala 6 0 17
Futsal DOS 2 KHC 2 3 8
KZVV D Futisala 7 6 3
Futisala 2 Koffeman 2 10 3
KHC 1 Futisala 1 0 4
KHC 1 Futisala 6 2 5
Futsal DOS 2 Futisala 1 1 13
Futisala 2 KZVV D 4 7
Futisala 7 KHC 2 8 7
Futisala 6 * KZVV D* 3 0
KHC 2 Futisala 1 2 7
Futisala 2 KHC 1 1 6
Futsal DOS 2 Koffeman 2 7 2
Futisala 7 Futisala 6 3 6
Futisala 1 Futisala 2 6 1
Koffeman 2 KHC 2 5 8
KZVV D Futsal DOS 2 6 3